ඍණාත්මක මතකයන් පිළිබඳව ක්‍රියා කල යුත්තේ කෙලෙසද 05-06-20