පාට දිහා බලන්න එපා රට දිහා බලන්න - ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි 04-09-19