දිරිය දෝණි (‌තේමා ගීතය ) සත්‍යා මෙන්ඩිස් සහ කවීෂා ගීත්මි [Www.Hirutv.Lk] 11-09-19