සිහිනයක සේයා (‌තේමා ගීතය ) ගයාෂාන් බුද්ධික සහ රිද්මාවි ඇන්තනි [Www.Hirutv.Lk] 11-09-19