උපදෙසින් හසුරුවන භාවනා සැසියක් අජාන් බ්‍රහ්ම් 10 ඔක්තෝබර 2020 30-09-21