දයාවෙන් පිරිපුන් දිවි ගමනක් - අජාන් බ්‍රහ්ම්ගේ 70 වෙනි උපන්දිනය ‌සැමරීමට ගුරු පඬුරක් 14-10-21