ගජමන් නෝනා Gajaman Nona Tehan Perera and Yohani 11-02-22