මවුබිම කන පොලිටික්කො Gehan Block (StageLight&Magic) 01-09-19