ජය ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකා - Jaya Sri Sri Lanka - අභිමානවත් 75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට හිරු උත්තමාචාරය 05-02-23