කවිකාර දෙකොපුල් (Kavikara Dekopul) - Ameesha Minol Ft. Dilki Uresha 21-02-23